• Sagstubben 18

 • 1454 Fagerstrand
Prisantydning
5 295 000,-
Totalpris
5 315 255,-
Beregnet totalkostnad
5 295 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger
10 000,- (Dokumentavgift)
205,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
4 000,- (Etableringskostnad sameie)
5 000,- (Drift sameiet 1. år)


20 255,- (Omkostninger totalt)


5 315 255,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.
Type
Enebolig (eierseksjon)
Bruksareal
143m²
Soverom
4
Gårdsnummer
23
Bruksnummer
26
Ekstra toalett
1
Finn-kode
139315400
Sist endret

Prisliste

Bolig Soverom P-rom Totalpris Status
1 4 0m² 5 295 000,- Gi bud
2 4 0m² 5 295 000,- Gi bud
3 4 0m² 5 295 000,- Gi bud
4 4 0m² 5 295 000,- Gi bud
5 4 0m² 5 295 000,- Gi bud
6 4 0m² 5 295 000,- Gi bud
 • Visninger

 • Torsdag 19. september 2019
  17:00 til 19:00
 • Søndag 22. september 2019
  13:00 til 15:00
 • Tirsdag 24. september 2019
  17:00 til 19:00
 • Torsdag 26. september 2019
  17:00 til 19:00
 • Søndag 29. september 2019
  13:00 til 15:00

Eiendomsmegler MNEF

Frederik Lund Vang

+47 47 46 70 00

FagansvarligEiendomsmegler MNEFPartner

Klaus Bjerke

+47 90 89 12 82
 • Nabolagsprofil

Dokumenter

Budskjema forkjøpsrett USBL
Prisliste
Prospekt Bråten 1

Beskrivelse

På Bråten blir det nå bygd ut et nytt og spennende boligområde. Her vil alle finne en bolig som passer; barnefamilier, nyetablerte som søker sin første bolig - eller etablerte hus-eiere som ønsker en enklere hverdag. Sammensetningen av boligtypene skaper en unik mulighet for et godt naboskap på tvers av generasjoner, der alle vil kunne trives. Her er nærhet til store naturopplevelser, og beliggenheten er særdeles sentral til barnehager og skoler.

Innflytting

Forventet innflytting høsten 2020.

Innhold

Boligen inneholder fire soverom, vaskerom/WC, walk-in, bod, bad, åpen kjøkken- stueløsning i 1. etasje samt stue med utgang til terrasse i 2. etasje som standard. Utvendig leveres sportsbod. Dette er boligen for deg som har behov for mange soverom og verdsetter fine uteplasser. Man kan velge ulike planløsninger.

Miljøprofil

Bråten boligområde er bygget opp etter en tydelig miljøprofil. Området er bilfritt og all parkering skjer i områdets ytterkanter, enten på felles p-plasser eller i parkeringskjeller. Internt i området vil barn og voksne kunne ferdes uten å måtte møte på biltrafikk.

All matjord fra området lagres og gjenbrukes i uteområdene. Truede planter i området skal flyttes til trygt sted på eiendommen og ivaretas.

Det er lagt opp til et godt nettverk av interne fortau/gangveier/stier som leder gående og syklende til bussholdeplass i Myklerudveien, samt at snarveien gjennom området for skolebarn ivaretas. Det skal opparbeides areal til sykkelparkering ved alle boliger for å stimulere til sykkelbruk. Sentralt gjennom boligområdet er det laget grønne fellesområder som inneholder åpen overvannshåndtering. Disse bekkeløpene og vannspeilene vil samle opp overvann fra hele boligområdet og fordrøye vannet slik at det ikke overbelaster det kommunale nettet.

I fellesområdene vil det også være muligheter for urban dyrking for beboerne og det opparbeides felles plasser for nedgravde renovasjonsløsninger.

Prosjektets miljøprofil er bygget opp etter system fra "Fremtidens byer". I systemet "Blå-grønn faktor" har Bråten boligområde fått 0,9 som betyr at det har høy andel av grønne områder som håndterer overvannet åpent.

Oppvarming

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, som vi har valgt i dette prosjektet bruker energi lagret i fjell til å varme opp vann til vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele boligen.

Hvorfor vannbårenvarme?

- Gir stor fleksibilitet.

- Vannbåren gulvvarme med varmepumpe kan gi økt markedsverdi på boligen din.

- Du får mer ut av en varmepumpe når varmen distribueres via vannbåren gulvvarme.

- Med gulvsystemet er det nok at temperaturen på vannet er moderat, fordi varmen fordeles på en stor flate. Lavere temperaturløft fra ute- til inneluften gjør at du sparer energi.

Fordeler med vannbåren gulvvarme

- Gir godt inneklima. Ingen oppvirvling av støv eller fare for overoppheting.

- Gulvvarme gjør gulvet til en behagelig lekeplass for barna.

- Driftssikkert og velutprøvd system.

Beliggenhet

Fagerstrand ligger syd i Nesodden kommune og er ofte regnet for å være et eget lokalsamfunn. Dette fordi det ligger midt mellom Drøbak, Nesoddtangen og Vinterbro.

Det ikke mange vet, er at Fagerstrand er under utvikling og det er frigjort flere tomter for boligutvikling. Vi er stolte over å få være med på denne utviklingen av Fagerstrand.

Prosjektet ligger i et naturskjønt og barnevennlig boligområde. Det er kort vei til alle fasiliteter på Fagerstrand.

Butikker, barneskole, barnehage, idrettsplass og friområder ligger i nærheten. Den nærmeste videregående skole er på Berger og i Frogn. Steinerskolen finner man på Skoklefall.

Nærområdet

Sjøen ligger i gangavstand og har en trivelig småbåthavn, fin badestrand og marina.

Oslo sentrum ligger ca. 40 min. unna med bil. I sommerhalvåret er det også båtforbindelse mellom Fagerstrand og Oslo. Det er også en bussholdeplass i gangavstand fra eiendommen hvor buss korresponderer med båt til Aker Brygge og Lysaker.

Velkommen til ett flott bomiljø!

De private uteområdene

De private adkomstene vil opparbeides med grus/asfalt i henhold til tegning. Der det er anvist belegningsstein skal det brukes stein av betong. Gressarealer leveres med rullegress på delfeltene. Det etableres trær og busker som anvist på tegning.

Fellesområder

De grønne fellesområdene opparbeides med tilsådd plen og løvfellende trær og busker som anvist i tegning. Det vil bli etablert bekkeløp og grunne vannspeil for håndtering av overflatevannet i boligområdet. Det opparbeides gjennomgående grusstier i området med broer over bekker og vann. Langs stiene vil det bli etablert benker med ryggstø. Lekeplassene vil bli utstyrt med lekeapparater og det vil i fellesområdene være anledning til å drive med urban dyrking for beboerne. Oppdelingen av dette vil forvaltes av sameiet.

Estimerte felleskostnader

Felleskostnadene er stipulert til kr. 25,- pr. BRA for det første driftsåret. Felleskostnadene inkluderer forsikring, felles strøm, forretningsførsel, vakmestertjenester, renovasjon, styrehonorar, avsetning til vedlikehold og eventuelt inngåtte serviceavtaler. Inkludert i felleskostnadene er også tv/bredbånd og A konto for bergvarme. Endelig budsjett fastsettes av sameiet på årsmøtet og det tas forbehold om endringer i de stipulerte felleskostnadene, på bakgrunn av innhentede tilbud og ønsket omfang av tjenester. Fordelingsnøkkelen reguleres av sameiets vedtekter.

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameierbrøk, jfr. eierseksjonslovens §24. I henhold til eierseksjons- lovens §25 har sameierne panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet.

Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten følger seksjonen og kan ikke slettes.

Formuesverdi

Ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Lignings- kontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Boligens areal

Bruksareal: 143 kvm

Forsikring

Bygningsmassen blir forsikret via sameiet og premien betales via felleskostnadene. Innbo og løsøre er ikke inkludert.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal mot bekreftet §12 garanti i henhold til Bustadoppførings- lova, innbetale 10% av kjøpesum som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved bekreftet §12 garanti / oppnådd forhåndssalg og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Innbetalingen av 10% skal først skje når forbehold fra selger og selgers bank angående oppnådd forhåndssalg slettes - se avsnitt i prospekt og kontrakt "Forbehold om realisering av prosjektet" angående dette. Når plikt ang. innbetaling av 10% utløses, skal dette være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20% av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15% av kjøpesummen. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kom-met i byggeprosessen. Det vil bli utarbeidet en definert tilvalgsliste.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger er etter Bustadoppføringslova §12 pliktig til å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i fem år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i henhold til Bustadoppføringslova §47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forbehold

Det tas forbehold fra utbyggers side om at alle offentlige godkjenninger etter hvert vil foreligge.

Budgivning

Alle kjøpstilbud skal inngis skriftlig til megler. Det første tilbudet skal inngis på vedlagt kjøpsbekreftelse påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Eventuelle senere tilbud kan inngis per sms eller mail:

Lars Johnsen mob: 932 41 381 mail: lj@sydvendtpartners.no

Frederik Lund Vang mob: 474 67 000 mail: flv@sydvendtpartners.no

Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt tilbud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at handelen er avsluttet.