Dagali

Opparbeidet fritidstomt - Skjermet beliggenhet - Byggeklar tomt - Vei helt frem!

Storebekkvegen 39 , 3588 Dagali

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Emilie Fredriksen
Emilie Fredriksen Partner / Eiendomsmeglerfullmektig
Type Hyttetomt / Selveier
Tomt 996 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 103
Bruksnummer 44
FINN.no 171344376
Sist endret 11.05.2020 12:39
Prisantydning 590 000
Totalpris 606 119

Beregnet totalkostnad

590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 16 119,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 606 119,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Standard

Alle arbeider på tomten ble utført i tidsrommet oktober 2014, frem til februar 2015.
Hovedentreperenør var Dagali Bil og Maskin v/Las Aasberg, Dagali.
Tomt:
Tomten er sprengt ut, fylt opp og komprimert med bærende/drenerende masser og pukk.
Vei frem til tomt:
Veien er etablert helt opp til høyeste nivå på tomten.
Veien er bygget opp i henhold til krav for slik vei, dvs med bærelag og slitelag av god kvalitet på masser. Det er etablert stikkgrøfter i tilknytning til veien opp til tomten.
VA anlegg (Vann og Avløp) Infiltrasjonsanlegg:
Prosjektering og godkjenning av VA anlegget på tomten, ble utført av Lauvang VAR Consult.
Va anlegget består av en stor 3-kammer tank for gråvann, med godkjente filtergrøfter med kravspesifisert sand og filtermasse (sand). VA anlegget ble godkjent av Brynjulf Lauvvang.
Begge filtergrøfter er forskriftsmessig utført av Dagali Bil og Maskin v/Lars Aasberg.
 
Siden det når er gått litt over 4 år siden arbeidene ble ferdigstilt, så er det mulig at det må gjøres en ny søknad om godkjenning av VA anlegg.
Dette er i såfall formalia, siden anlegget i sin tid ble godkjent av Hol Kommune 6. oktober 2014. Anlegget har ikke vært benyttet siden det ble etablert.
Det har heller ikke foregått andre arbeider på tomten, eller i nærheten, som kan ha forringet anlegget.
Brønn på tomten:
Vann på tomten hentes fra 60 meter boret brønn med senkepumpe. Alle foringsrør er installert, bønn testet.  Senkepumpe medfølger og er klar til installasjon.
Det er montert en ringkum på toppen av borehullet.
Boring av brønn ble utført av Hallingdal Brønn og Graveservice.
Det er også lagt en vannledning i nærheten, som kommer fra en felles dyp-vanns brønn som ligger over veien fra tomten ca 100 meter avstand fra tomten). En tilknytning til denne brønnen, må i så fall avtales nærmere med grunneier.
Det står en rør-stuss opp, der hvor den andre vannlewdningen er etablert på tomten.
(Denne brønnen forsyner også vår hytte med vann).
Eletriske kabler fra hovednett:
Eletriske kabler er trukket frem til tomten, fra lokalt kabelskap ved tomten.  Dette arbeidet ble utført Hallingdal Kraftnett.
Det er lagt jordingskabel i grunnen på tomten. Dette arbeidet ble utført av Dagali Bil og Maskin v/Lars Aasberg.
Landskapsarbeider:
Det gjenstår landskapsarbeider (frø, jord etc.)  med tilføring av topplag med stedlige jord og masser.
Det anbefales å vente med dette til de endelige byggearbeider er ferdige.
Dette sammenfatter de anlegg som er etablert på tomten, dvs. det som normalt definerer en byggeklar tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Dagali, en fjellbygd beliggende 1100 meter over havet i Hol kommune. Dagali byr på naturopplevelser både sommer som vinter, og om vinteren kan Dagali by på kilometervis med merkede og oppkjørte skiløyper, i tillegg til et hyggelig skisenter med 5 lange bakker. Om sommeren byr Dagali på flotte fiskeplasser, i tillegg til aktiviteter som blant annet rafting og elvepadling, go-kart og paintball.
Like ved fritidstoten er et elgetråkk og det er ofte både rev, elg og småvilt på tunet. Foruten at det er et urørt område (med unntak av et par hytter ) så er det også et stille og usjenert sted - med kun naturens egne lyder
For mer informasjon, se nettsidene:
www.dagaliopplevelser.no
www.dagali.no
www.dagalifjellpark.no

Løpende kostnader

Brøyting ved behov.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Privat vei frem til hyttetomten.

Regulering

Eiendommen  er regulert til fritidsbebyggelse. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
På tomter for fritidsbebyggelse kan det oppføres en fritidsbolig med anneks og/eller uthus skal oppføres maksimalt 150 m2. BRA Anneks og eller uthus skal oppføes maksimalt 6 m fra fritidsboligen, og skal ikke overstige 30m2 BRA. Utenomhus parkering kommer i tillegg.
Innenfor byggeområdene tillates mønehøyde på 5,5 meter (over gjennomsnittelig planert terreng).
Bebyggelsen skal legges lavest mulig i terrenget. Oppfylling eller nedsenking av terreng skal ikke avvike mer enn til sammen 1,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Pilarer/grunnmurer for bygninger eller terrasser skal ikke overstige 1m.
Hovedmøneretningen for ny bebyggelse skal ligge parallelt med høydetoktene. Bygningen skal tilpasses terrenget. Ved utbygning skal det tas særlig hensyn til skogvegetasjon som bidrar til å skjerme bebyggelsen.
Bebyggelsen skal gis en utorming som harmonerer med distriktes byggeskikk.
Tak skal utføres som saltak med takvinjkel mellom 22 og 32 grader.
Se vedlagt reguleringsplan for mer informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til ao@partners.no eller SMS: 95 03 71 01 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.