solgt

Lamøya , Lamøya 25

Type Hytte
Tomt 947m²
10/09/2019 09:41
Oppholdsrom
Soverom
Byggeår
Gårdsnummer 1030
Bruksnummer 55
Energimerking G
Sist endret
Prisantydning 2 190 000,-
Totalpris 2 243 197,-
Ligningsverdi 374 000,-

Beregnet totalkostnad

2 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 53 197,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 243 197,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Leinæs & Partners v/Knut H. Leinæs har gleden av å presentere Lamøya 25!

Eiendommen ligger på Lamøya - et populært område med umiddelbar nærhet til flotte tur- og rekreasjonsområder. Tomten ligger fint til med kort vei til gode bademuligheter. Området egner seg godt for turer både til fots og på sykkel. Det er også kort avstand til flott skjærgård i Viksfjord, Seilerhytta og Larvik sentrum.

På tomten står det oppført et hyttebygg og tilhørende anneks. Bygningsmassen på eiendommen er i svært dårlig stand og er å anse som kondemnabel. Med eiendommen følger det også tinglyst båtplass.

En varm sommerdag er det ekstra fint å ta båten over til populære Stavern. Stavern er en perle langs kysten og er særlig kjent for sitt fantastiske og pulserende sommerliv med et variert og godt tilbud av sommeråpne kafeer, restauranter, butikker, gallerier.

Velkommen til visning!

Innhold

På tomten er det oppført et hyttebygg og tilhørende anneks.

Eiendommen ligger i et område avsatt til fritidsformål hvor det etter kommuneplanen kan bygges inntil 130 kvm.

Standard

Bygningsmassen på eiendommen er i svært dårlig stand og er å anse som kondemnabel.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Lamøya - et populært område med umiddelbar nærhet til flotte tur- og rekreasjonsområder. Det er kort avstand til flott skjærgård i Viksfjord, Seilerhytta og Larvik sentrum.

Hytta ligger høyt og fritt med gode solforhold. Herfra er det kort vei til sjøen og herlige badeplasser. Det er ellers fine turmuligheter i området både til fots og på sykkel. Båtlivet ligger like i nærheten - denne hytta disponerer egen båtplass på Tønsbergbryggen på den sørlige delen av Lamøya. 

En varm sommerdag er det ekstra fint å ta båten over til populære Stavern. Stavern er en perle langs kysten og er særlig kjent for sitt fantastiske pulserende sommerliv med et variert og godt tilbud av sommeråpne kafeer, restauranter, butikker, gallerier.

Tomt

Areal: 947 kvm, Eierform: Festet tomt

Festeavgift: kr. 8705,- pr. år
Festeavgiften kan reguleres i henhold til endringer i konsumprisindeksen hvert 10. år. Neste regulering er i 2026 når festekontrakten utløper.
Festekontrakten ble inngått i 1954 med en festetid på 20. I 1986 ble det inntatt bestemmelser til festekontrakten om at festeren gis rett til fornyelse av festekontrakten for 20 år om gangen inntil sammenlagt festetid 80 år.
Grunneier opplyser at det ikke er rett til innløsning, men mulighet for innløsing av tomta..
Grunneier Gjert Gjertsen har forkjøpsrett.

Ved festeavtalens utløp i 2026, vil fester ha rett til å forlenge avtalen. Grunneier kan da kreve et "engangsløft", slik at den årlige festeavgiften kan reguleres til 2% av tomtens verdi som råtomt. Dog kan ikke den årlige festeavgiften oppreguleres til mer enn kr. 9 000,- kroner per dekar tomt, beregnet etter pengeverdien i 2002. Pr. 1. januar 2019 utgjør det maksimale beløpet kr. 12 546,- kroner per dekar festetomt.

Ved ytterlige spørsmål oppfordrer vi til å ta kontakt med megler Knut H. Leinæs.

Garasje / Parkering

Lamøya 25 disponerer båtplass på Tønsbergbryggen på den sørlige delen av Lamøya. Denne er tinglyst i festekontrakten.
Det er godkjent og avklart nyetablering av ny adkomst til hytta.

Boligtype, eierform og byggeår

Hytte (Selveier), byggeår:

Byggemåte

Eiendommen er oppført i tradisjonelle trekonstruksjoner.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang av Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på oppføring av eiendommen, sannsynligvis på grunn av at det ikke var vanlig på det da hytta ble bygd.

Larvik kommune opplyser videre at det ikke foreligger godkjente bygningstegninger i deres arkiver.

Boligens areal

Ca. 35 kvm
Arealet er et estimat og avvik vil forekomme uten at dette gir grunnlag for prisavslag grunnet bygningsmassens tekniske tilstand.

Adgang til utleie

I følge festekontrakten er det ikke tillatt å leie ut til bevertningsvirksomheter, handel, foreninger eller sammenslutninger.

Oppvarming

Larvik kommune opplyser at det ikke har vært branntilsyn/feiing på eiendommen.

Energimerking

Selger har ikke energimerket bygningen, og interessenten må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. (laveste klassifisering). Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking §5(3).

Kommunale avgifter

Kr. 4 043 pr. år
Det betales avgift for: Vann, renovasjon og kontrollgebyr avløp.

Løpende kostnader

Festeavgift, kommunale avgifter, forsikring og strøm.
I tillegg må det påregnes normale utgifter til vedlikehold av veien, samt velavgift.

Formuesverdi

Formuesverdi kr. 374 000 pr. 31.12.2017.

Adkomst

Adkomst direkte fra Lamøya via privat vei med bom.

Veien frem til hytta, samt selve hytta er merket med "Til-salgs"-plakat fra Leinæs & Partners og det vil bli skiltet til fellesvisning.

Se også kartskissen til høyre i nettannonsen hvor du enkelt får tilgang til veibeskrivelsen til eiendommen. Er du i tvil, ring megler.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse i kommuneplan, hvilket tilsier at man kan bygge ny hytte inntak 130 kvm. Deler av området er avsatt til grønnstruktur. Eiendommen ligger i et område som omfattes av hensynssone H570_2 med formål bevaring kulturmiljø.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Det er igangsatt rullering av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan Larvik by og kommunedelplan Stavern by. Det antas at rulleringsarbeidet er fullført innen sommeren 2020.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1954/607-3/30 Festekontrakt - vilkår tinglyst 05.03.1954 
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Overført fra: 0709-1030/1/20
Gjelder feste

1986/6229-1/30 ** Nye vilkår tinglyst 04.08.1986 
 
1986/6230-3/30 ** Nye vilkår - feste tinglyst 04.08.1986 
 
1954/607-4/30 Forkjøpsrett tinglyst 05.03.1954 
Rettighetshaver: Knr:0712 Gnr:1030 Bnr:1
Overført fra: 0709-1030/1/20
Gjelder feste

Det er et generelt forbud mot hund på Lamøya grunnet fugle- og dyreliv. Grunneier i området, Gjert Gjertsen, kan gi dispensasjon på nærmere vilkår. Konferer megler om ytterligere opplysninger om dette.

Det er byggeforbud i sommerferien (fra St.hans).

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Det er ført frem helårs vann- og avløpsledninger frem til tomten slik at ny hytte kan kobles på anlegget. Kostnader med dette er kr 200.000 til det private vann- og avløpsselskapet på Lamøya, samt kr 10.000 i tilkoblingsavgift til kommunen. Det er ikke godkjent noe avløpsanlegg på eiendommen.
Privat vei. Det er godkjent og avklart nyetablering av ny vei frem til eiendommen med parkering i tomtegrensen.
Kontakt megler for ytterligere informasjon rundt dette.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Eiendommen overtas med alt løsøre og innbo, samt det som måtte befinne seg på tomten. I tillegg medfølger  to båter i ukjent tilstand på stranden. Båtene består av en liten grønn OK-Jolle og en 13 fots Skibsplast båt.

Dødsbo

Eiendommen selges fra et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om eiendommen.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 2,9% beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 3.125,-, tilrettelegging. kr. 9.900,-. For visninger er det avtalt kr. 2.250,- pr. visning (1 stk. inkludert). Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Advokat, Megler, Partner
Knut Leinæs

92 05 35 33

knut@leinaes.no

VERDIVURDERING