solgt

Sarpsborg - Skjeberg , Materialgården 19

Type Hyttetomt
Tomt 1 517m²
Oppholdsrom
Soverom 3
Byggeår
Gårdsnummer 1133
Bruksnummer 184
Seksjonsnummer 6
Ekstra toalett 1
Energimerking C
Sist endret 4 dager siden
Prisantydning 1 990 000,-
Totalpris 2 047 019,-
Ligningsverdi 0,-

Kommunale avgifter
6 700,- (I dette inngår avgift for vann, avløp, renovasjon og feiing)

Beregnet totalkostnad

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)) 199,50 (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 870,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 57 019,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 047 019,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendom

Materialgården 19, 1747, Skjeberg

Matrikkel

Gnr. 1133 bnr. 184 i Sarpsborg kommune

Eierform

Selveier

Antall soverom

3

Tomt

Eiet tomt 1517 m²

Eiet tomt, 1517 m²

Prisantydning

1 990 000

Totalpris inkl. omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)) 199,50 (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 870,- (Dokumentavgift) 57 019,50 (Omkostninger totalt) 2 047 019,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Beskrivelse

Eie Eiendomsmegling v/ Jonas N. Grimsøen og Oda Ystrøm har gleden av å presentere en romslig hyttetomt beliggende i et av Sarpsborgs mest ettertraktede hytteområder. Her er det også gitt rammetillatelse for oppføring av moderne fritidsbolig med spennende arkitektur. Det vil bli adkomst via vei, der du kan parkere på egen tomt. Ved kjøp av tomt vil det også være muligheter for kjøp av båtplass til 100 000,- NOK. Fordeler som vei helt inn til egen tomt, nærhet til sjøen og enkel adkomst fra E6 har derfor denne tomten alle kvaliteter som skal til for å realisere hyttedrømmen.

<b>Kort fortalt</b>
- 10 min fra E6 ved Solbergtårnet.
- Mulighet for båtplass.
- Godkjent rammetillatelse på flott fritidsbolig.
- Kan søke ny rammetillatelse på ny fritidsbolig om ønskelig.
- Adkomst via bilvei helt inn på egen tomt.
- Kan tilkobles kommunal vann- og avløpsledning.

<b>Tomtestørrelse</b>
1517m2

<b>Pris</b>
1 990 000,-

<b>Rammesøkt fritidsbolig</b>
Fritidsbolig: 90 kvm BRA - 114 BYA

<b>Rammetillatelse</b>
Sarpsborg kommune har gitt rammetillatelse til hytte på tomten, der tillatelsen som er gitt er på bakgrunn av hytta som vises på bildene. Dersom man vil utføre endringer, eller flytte hytta sin beliggenhet på tomta må det søkes om endringstillatelse i kommunen. Det er også mulig å sette opp en annen type hytte enn den som er gitt i rammetillatelsen hvis den overholder kravene i reguleringsbestemmelse og kommunen utsteder en ny rammetillatelse. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon, da byggetegninger, rammetillatelser og reguleringsbestemmelser er tilgjengelig for utsendelse.

<b>Reguleringsbestemmelser</b>
Det tillates 2 bygg på hver tomt, men kun 1 bruksenhet. Samlet bruksareal for hver enhet skal ikke overstige 90 m2 BRA. Uthus/anneks skal ikke overstige 15 m2 BRA. Maksimal tillatt mønehøyde 5 m, og maksimal tillatt gesimshøyde 3,5 m. For bygg med flate tak er maksimal tillatt gesimshøyde 4 m. Høyder beregnes fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. Samlet areal for terrasser, verandaer og lignende i tilknytning til fritidsbolig skal ikke overstige 50 m2. Maksimalt 10 m2 av dette kan være overbygget.

Terrengarbeider i forbindelse med innpassing av terrasser tillates ikke. Synlig høydeforskjell mellom terrasseoverflate og naturlig terreng skal ikke overstige 30 cm. Ved oppføring av nybygg, tilbygg, påbygg, terrasser, verandaer o.l skal det legges spesiell stor vekt på stedstilpasset og god byggeskikk, terrengtilpasning og størst mulig grad av bevaring av eksisterende vegetasjon og topografi. Ved fargesetting skal det legges vekt på tilpasning til naturgitte omgivelser. Kontrastfarger er ikke tillatt. Vegetasjon, trær og tregrupper skal tas vare på i størst mulig grad. Avvirkning skal skje på en måte som hensyntar bevaring av vegetasjonssammensetning og landskap og med vektlegging av viktige friluftsverdier.

<b>Vann og avløp</b>
Eiendommen kan tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett via privat felles vann- og avløpsnett lagt og i eie av Nordre Karlsøy vann- og avløpslag mot dokumentasjonkrav gitt i rammetillatese. Eiendommen får tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann og er sikret bortledning av avløpsvann i samsvar med forurensningsloven. Det har blitt betalt for medlemskap i KVA (Karlsøya Vann og Avløp) som man er pliktet til for og få koble til vann og kloakk, det er betalt kr. 140 000,-.

Eiendomsskatt

Det er ikke beregnet eiendomsskatt, da tomten ble skilt ut i 2017. Her vil det bli eiendomsskatt på tomten eller tomt med hytte.

Forsikring med polisenummer

Diverse

Nåværende gunneier har samtykket i å innløse festeavtalen, og tomten vil bli overdratt som selveid til kjøper.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Overtagelse

Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)) 199,50 (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 870,- (Dokumentavgift) 57 019,50 (Omkostninger totalt) 2 047 019,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Grunnpakke (Kr.9 900)
Foto / Dronevideo (Kr.6 500)
Meglerprovisjon (Kr.37 500)
Oppgjørshonorar (Kr.5 500)
Markedsføringspakke (Kr.19 100)
Totalt kr. (Kr.78 500)

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer

25-18-0237

Internett

www.eie.no

Eier

Soria AS

Budgivning

Boligkjøperforsikring

Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterlig informasjon.

Gå inn på www.norwegianbroker.no for ytterligere informasjon.

Avdeling

SOBBL Eiendomsmegling AS
Grimsøen & Partners
Org. nr:994963821
St. Marie gate 112
1702 Sarpsborg
Tlf: 69 11 32 00, Fax: 69 11 32 01

Saksbehandlere

Jonas Nikolai Grimsøen
Grimsøen & Partners
Daglig leder / Eiendomsmegler
Mob: 41 26 88 91 / E-post: jonas@gpartners.no

Oda C. S. Ystrøm
Grimsøen & Partners
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Mob: 97 19 31 86 /

BE OM SALGSSUM
Jonas Nikolai Grimsøen
Eiendomsmegler
Jonas Nikolai Grimsøen

41 26 88 91

jonas@gpartners.no

VERDIVURDERING