Bokn

Hyttetomter. Bokn. Lauplandsvågen hyttefelt med båtplass, felles brygge og bod i naust

Lauplandsvågen hyttefelt , 5561 Bokn

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

MELD DEG PÅ VISNING
Eirik Huus
Eirik Huus Megler MNEF / Siv. Økonom
Type Hyttetomt / Selveier
Tomt 300 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 15
Bruksnummer 10
FINN.no 129749614
Sist endret 27.04.2020 17:02
Prisantydning 650 000
Totalpris 650 000

Beregnet totalkostnad

650 000,- (Prisantydning) Omkostninger -------------------------------------------------------- 650 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eierform

Selveier

Boligtype

Hyttetomt

Garasje / Parkering

Parkeringsplass ved innkjørsel til hyttefeltet. Nåvæende praksis er at hytteeierne kjører inn og parkerer ved hytten, på grussti. Det er opp til Lauplandsvågen velforening å regulere bilkjøring på feltet. Det er ikke innregulert kjørevei frem til hver enkelt hytte, slik reguleringskartet også viser.

Tomt

Areal: 300 kvm, Eierform: Eiet tomt
Bnr. 13: 301 m2
Bnr. 14: 303 m2
Bnr. 15: 304 m2
Bnr. 16: 484 m2
Bnr. 17: 570 m2
Bnr. 20: 305 m2
Bnr. 24: 303 m2. (SOLGT)
Bnr. 27: 304 m2

Naturtomter.

Beskrivelse

Velkommen til Lauplandsvågen hyttefelt på sørspissen av  Bokn!
Selveiertomter.
Velforening som forvalter fellesareal m. brygge, naust, båtplass, vei mv. iht til vedtekter
Feltet er i dag bebygd med 9 fritidsboliger, brygge og kai, uteligger for båtplass, sløyeplass for fisk, og egen strand.
Det er kort reisevei både fra Stavanger og Haugalandet. Planlagt og igangsatt sjøtunnel, vil korte reiseveien ytterligere når den er ferdig.
Hyttefeltet på 28 mål har egen reguleringsplan som åpner for bygging av tilsammen 27 fritidsboliger. I henhold til reguleringspalnen skal feltet utbygges slik at arkitekturen gir et felles uttrykk. De 9 eksisterende hyttene er oppført i perioden 2006-2009 og tegnet av aktiktektontoret Studio Ludo.
De ubebygde hyttetomtene som gjenstår å bebygge har ulik utnyttelsesgrad og høydebegrensninger.
Gnr Bnr                         Prisantydning
15/13:                             850 000,-
15/14:                             750 000,-
15/15:                             750 000,-
15/16:                             750 000,-
15/17:                             650 000,-
15/20:                             850 000,-
15/24:                             SOLGT
15/27:                             650 000,-

Formuesverdi

Fastsettes etter utbygging.

Boligens areal

Se reguleringsbestemmelsene.

Adgang til utleie

Verd ferdigstillelse kan boligene leies ut

Oppvarming

Elektrisitet i området

Adkomst

Det er enkelt og behagelig å ta seg frem til hytten. Fra Stavanger er det 25 min kjørestur til ferjesambandet Arsvågen-Mortaviga med avganger hver 1/2 og hele time døgnet rundt. Ferjeturen tar 25 min og lauplandsvågen ligger 2 min, kjøring fra ferjeleiet. Fra Haugesund er det ca 30 min. kjøring.
Ny fergefri veiforbindlse er vedtatt og arbeidet er igangsatt. Se informasjon hos vegvesenet. https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39rogfast/
Ny veitrase (Rogfast) vil ligge nord for Lauplandsvågen.

Regulering

Eiendommen  er regulert til fritidsbebyggelse. Reguleringsplan med bestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: eirik@huuspartners.no eller SMS: 91 51 81 52 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.