solgt

Nissedal , Haatveit

Type Landbrukseiendom
Tomt 4 153 559m²
Oppholdsrom
Soverom
Byggeår 1
Gårdsnummer 21
Bruksnummer 11
Seksjonsnummer 6
Ekstra toalett 1
Energimerking C
Sist endret 4 dager siden
Prisantydning 5 000 000,-
Totalpris 5 120 092,-
Ligningsverdi 0,-

Kommunale avgifter
6 700,- (I dette inngår avgift for vann, avløp, renovasjon og feiing)

Beregnet totalkostnad

5 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 118 750,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 120 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 120 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Eiendommen har lang strandlinje til Nisser og strekker seg fra ca. 245 m.o.h ved Nisser til ca. 550 m.o.h. ved Støyldalen som er høyeste punkt på eiendommen. Det er et godt opparbeidet veinett på eiendommen.

Eiendommen er en ren skogseiendom uten bebyggelse og består av variert terreng med mye skog, myr og fjell.

Tomt

Areal: 4 153 559 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten er ikke nøyaktig oppmålt i forbindelse med salget og avvik kan forekomme. Opplysninger om eiendommens størrelse er gitt til eiendomsmegler av Nissedal kommune

Skog

Eiendommen har et produktivt skogsareal på ca. 2.700 kvm. Fordelt på ca. 101 kvm med lav bonitet, ca. 1 975 kvm med middels bonitet og ca. 624 kvm med høy bonitet. Det står i dag ca. 21.450 m3 med skog på eiendommen. Dette fordelt på ca. 10 071 m3 i Hogsklasse 5 (HK). Ca. 3 735 m3 i HK 4. Ca. 3 702 m3 i HK 3. Ca. 358m3 HK 2. Årlig netto tilvekst er vurdert til ca. 570 m3 (3,8 %) Tilgjengeligheten til de produktive skogarealene er vurdert til å være jevnt over god / middels god. Informasjonen er innhentet fra skogbruksplan utarbeidet av Agder og Telemark skogeierforening (AT skog) i perioden 2013-2014. Tallene er justerte til dagens nivå. Det er ikke avviklet skog siden skogbruksplanen ble utarbeidet.

Jakt

Eiendommen disponerer alle jaktrettigheter selvstendig. Kvoter for elg tildeles av Nissedal Viltlag. Dagens elgkvote på eiendommen strekker seg over en 3 års periode fra 2019. Da kan det tas ut en elgokse og en elg kalv. Det er ikke tatt ut elg i 2019. Viltlaget har en årlig tildeling av 16 hjort på kvoten. Her er det førstemann til mølla. Hjortebestanden i kommunen er økende. Kvote for rådyr er satt til 500 kvm pr. dyr.

Fiske

Eiendommen har lang strandlinje til Nisser. Det er også et tjern (Rubbutjønna) som delvis ligger på eiendommen hvor det er muligheter for å kultivere med fisk. Det går vei helt fram til tjenna.

Veinett

Eiendommen har et godt utbygd veinett:
Mesel - Håtveitveien: Fellesvei med flere oppsittere. Votnavegen: Fellesvei med 21/11 og en annen grunneier.
Det er et godt organisert veilag som drifter veinettet. Veien som går opp i terrenget er bomvei og dermed åpen for almen ferdsel mot avgift - Grunneier er fritatt for avgift. Mesel - Håtveitveien er åpen for ferdsel i vinterhalvåret p.g.a. adkomst til skiløypenett. (Meselvatn - Støyldalen) Det er delvis parkering  på denne eiendommen og noe av løypetraseen går over denne eiendommen.

Kraftverk

Det foreligger en avtale om utbygging av og drift av småkraftverk på eiendommen. Skagerak kraft AS er gitt konsesjon til å bygge ut 2 småkraftverk i Håtveitåni. Tillatelser (vassdragskonsesjoner) er gitt til bygging av
- Klovefoss kraftverk, 4,9 Gwh
- Støyldalen kraftverk, 8 Gwh

Skagerak kraft AS har inngått en avtale med de berørte grunneierne om vederlag til grunneierne for bygging og drift
av de 2 kraftverkene. Grunneierne som har inngått avtale er eier av gnr/bnr 21/11, eier av 21/22 og 20/32 og eierne av gnr/bnr 29/2
(3 berørte eiendommer). Om det blir utbygging skal Skagerak kraft AS stå for utbygging og drift.

Årlig utbetaling lik 3 % av siste års løpende inntekter fra kraftverkene (brutto inntekt inkludert evt offentlig støtte)
Den årlige utbetalingen skal fordeles mellom grunneierne.
For gnr/bnr 21/11 sin del vil andelen bli:
60,75 % av de 3 % (utbetalingen) som gjelder Klovefoss kraftverk og 44,25 % av de 3 % (utbetalingen) som gjelder Støyldalen kraftverk.
Stipulert årlig avkastning for eiendommen er ca. kr  50 000 - 100 000,- pr. år ved full utbygging av begge kraftverkene.

Skogkonto

Det står pr. 01.11.2019 kr

Forsikring

Eiendommen er forsikret i Skogbrann.

Boligtype, eierform og byggeår

Landbrukseiendom

Byggeår

Det er ikke bebyggelse på eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til LNFR. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler. Det er godkjent utbygging av to minikraftverk på eiendommen.

Konsesjon/boplikt

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad omgående etter signering av kjøpekontrakt. Megler vil eventuelt være behjelpelig med utfylling av slik konsesjonssøknad.

Det tas forbehold fra selgers side at det IKKE blir satt boplikt på eiendommen.  Nissedal kommune kunne ikke på forhånd avklare om de vil sette boplikt som vilkår i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Ettersom det ikke er bolighus på eiendommen er det allikevel ikke opplagt at det er boplikt da kommunen kan allikevel sette boplikt ut i fra "hensynet til bosetning i området" jf. konsesjonsloven § 9 og 11.

Dersom kommune setter boplikt som vilkår for konsesjonssøknaden og kjøper ikke ønsker å bosette seg på eiendommen, har kjøper mulighet til å heve avtalen uten kostnader.

Odel

En eiendom blir regnet som odlingsjord når fulldyrka eller overflatedyrka jord på eiendommen er over 35 dekar, eller det produktive skogarealet på eiendommen er over 500 dekar. Det ble opplyst at det hviler odel på eiendommen. Alle kjente odelsberettige skal skriftlig fraskrive seg odelen. Det blir holdt tilbake 20 % av kjøpesummen i 6 mnd (preskrepsjonstiden) på meglers klientkonto.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Skjønn - 03.11.1913 
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Ekspropriasjonstakst for Arendals Vasdrags Brukseierforening
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Skjønn - 03.11.1913 
Overekspropriasjonstakst i samme sak
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Jordskifte - 05.02.1954 
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

Jordskifte - 14.02.1955 
Grensegangssk
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Rettigheter iflg. skjøte - 20.06.1966 
rettighetshaver:Knr:0830 Gnr:21 Bnr:31  
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Bestemmelse om benyttelse
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Skjønn - 09.06.1981 
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Ekspropriasjonsskjønn avhj. 12.04.1980.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Jordskifte - 15.09.2005 
Sak nr 05/2000-08.20
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale 03.04.2014 
Rettighetshaver:VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS  
Org.nr: 955996836
Rett og plikt ved bygging. drift og vedlikehold av høyspenningskabelanlegg.
Gjelder denne registerenheten med flere

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners eller Husbankens standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand. Meglers vederlag betales av selger. Avtalt vederlag er 2 % provisjon inkl. mva. av salgssummen. Tilretteleggingsgebyr kr. 7.900,- Markedsføringspakke kr. 13.900,- Oppgjørsgebyr kr. 3.775,-. Meglerfirmaet har ikke krav på provisjon dersom handel ikke er kommet i stand innen oppdragstidens utløp. Dersom eiendommen ikke skulle bli solgt i oppdragstiden, betales det for salgsforberedelser, markedsføringspakke og alle avtalte utlegg.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Diverse 2

Det er gitt tillatelse til bruk at en hyttevei for et mindre hyttefelt (Mokollen) som ligger på naboeiendommen. Det er/skal gjennomføres en liten fradeling av en tomt for garasje til en nabo (Fjonevegen 1890) Arealet som utgår er ca. 4 daa.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Fagansvarlig / Eeiendomsmegler MNEF
Jan Terje Øygarden

95 23 95 59

jan.terje@arendalpartners.no

VERDIVURDERING
NABOLAGSPROFIL
77%

eier sin egen bolig

60%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

78%

har bolig på over 120 kvm

20%

av boligene er nyere enn 20 år

36%

er barnefamilier