Gjerstadveien 130

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Gjerstadveien 130

  • 4818 Færvik
Prisantydning
3 800 000,-
Totalpris
3 873 722,-
Ligningsverdi
4 760 000,-
Teknisk verdi
9 610 000,-
Beregnet totalkostnad
3 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
72 500,- (Dokumentavgift)


73 722,- (Omkostninger totalt)


3 873 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Næringsbygg (selveier)
Bruttoareal
1 285m²
Tomt
11 513m² (eiet tomt)
Byggeår
1977
Gårdsnummer
211
Bruksnummer
39
Finn-kode
115326745
Sist endret

Eiendomsmegler MNEF

Phong Thanh Tran

+47 942 77 766
  • Nabolagsprofil

39%

er gift

36%

er barnefamilier

28%

har høyskoleutdanning

41%

har inntekt over 300.000

Dokumenter

Vedlegg til prospekt
Salgsoppgave Gjerstadveien 130

BRUTTOAREALER

Industribygg - Produksjonshall/lager:

Støpehall 852 m²

Tilbygg 1: 105 m²

Tilbygg 2: 90 m²

Sum bygning 1 047 m²

Industribygg - Personalrom - Tilbygg:

1. etasje 59 m²

2. etasje 59 m²

Sum bygning 118 m²

Brakkerigg: 120 m²

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Næringsbygg

Garasje / Parkering

Gode parkeringsforhold på egen tomt.

Tomt

Eiet tomt på totalt 11.512,9 kvm, fordelt på 3 parseller. Gnr 215 bnr 86 er på 1.498,5 kvm, gnr 211 bnr 39 er på 1.714,2 kvm og gnr 215 bnr 219 er på 8.300,2 kvm.

Opplysninger om forurenset grunn:

På denne eiendommen er det forurenset grunn eller mistanke om forurenset grunn og det er forbudt å foreta seg noe som kan medføre fare for forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Bygge- og gravearbeider på den delen av eiendommen hvor det er forurenset grunn, kan ikke finne sted uten at reglene i forurensningsforskriften kapittel 2 er fulgt. Ved planlagt bygge- og gravearbeid er normalt kommunen myndighet etter forurensningsforskriften kapittel 2. Ved opprydningsarbeider er Miljødirektoratet eller Fylkesmannen myndighet, og behandler saken direkte etter forurensningsloven § 7 og § 11.

Lokalitetsnr Lokalitetsnavn Påvirkningsgrad Myndighet

3165 SKILSØ BÅTBYGGERI Mistanke om påvirkning Fylkesmann

3231 GJERSTAD Liten/Ingen kjent påvirkning, med dagens areal/resipientbruk Fylkesmann

Opplysningene er hentet fra registeret Grunnforurensning hos Miljødirektoratet. På http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no finnes mer detaljerte

opplysninger om de registrerte forurensningene.

Takstmannens konklusjon

Eiendommens historiske bruk har vært til plastbåtproduksjon for Skilsø Båtbyggeri AS. Bedriften gikk konkurs i 2011 og eiendommen ble samme år kjøpt av dagens eier. Brakkeriggen oppført på eiendommen vurderes til å ha liten verdi. Eiendommens noe usentrale beliggenhet kombinert med bygningsmassens vedlikeholdstilstand og dens generelle oppgraderingsbehov er verdireduserende faktorer.

For øvrig gjelder;

- at det er utført tiltak (terrenginngrep mm) som ikke er godkjent av Arendal Kommune.

- at det foreligger fare for at grunnen er forurenset.

- at innenforliggende eiendom har adkomst over denne eiendommen.

Ovennevnte forhold er usikkerhetsmomenter som vurderes til å være verdireduserende faktorer ved slag av eiendommen. Verdien er ansatt høyere enn beregnet kapitalisert verdi. Dette har sammenheng med tomtas utbyggingspotensial (og er vektet opp mot de usikkerhetsmomentene som for øvrig finnes). Annet - Masseuttak: Rolf Tetlie opplyser at det skal tas ut steinmasser på deler av eiendommen. Det er gjennomført fjellboring og klargjort for utsprenging av ca. 20 000 m3 fjell. Fjellmassene skal knuses til pukk for salg i markedet. Masseuttaket vil ha et netto verdipotensial på ca. kr. 2,6 mill i flg. Tetlie. Gjennomføring av tiltaket vil gi tomten et større utnyttelsespotensial. Opplysningene er hensyntatt i verdiansettelsen, men ikke tillagt større verdi grunnet manglende offentlige godkjenninger for tiltaket.

Innhold

Produksjonshall/lager: Støpehall avdelt med brannvegg i Lecamur. Fri høyde 6,0 m til underkant betongdragere.

Personalrom - Tilbygg, 1. etasje: Gang, garderobe/wc rom, teknisk rom, kantine/spiserom, lite kontor

2. etasje: Kantine/spiserom, garderobe, gang, verkstedrom

Brakkerigg inneholder 10 rom i flg. eierrepresentant.

Standard

For det meste enkel standard fra byggeår. 2 stk traverskraner, hver med kapasitet på 3 tonn, samt en traverskran i tilbygg 1 med ukjent kapasitet. Noe oppgradert elektrisk anlegg. Se takst for nærmere opplysninger.

Beliggenhet

Industrieiendom beliggende ca. 8 km øst for Arendal sentrum. Eiendommen ligger midt på Tromøya i landlige omgivelser.

Tomt

Eiet tomt på totalt 11.512,9 kvm, fordelt på 3 parseller. Gnr 215 bnr 86 er på 1.498,5 kvm, gnr 211 bnr 39 er på 1.714,2 kvm og gnr 215 bnr 219 er på 8.300,2 kvm.

Formuesverdi

Ligningsverdi var kr. 4.760.000,- for 2015

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 26.10.1977 for bygg oppført av Skilsø Plast AS. Dokumentet legges i salgsoppgaven. Vedr. brakkerigg oppført i tilknytning til industrihallen, trolig flyttet til stedet omkring 2003 - 07, opplyser kommunen ved Jostein Aasbø at hn ikke "har funnet dokumenter som viser at den aktuelle brakkeriggen er omsøkt og godkjent."

Bygningenes bruttoarealer

Totalt bruttoareal: 1 285 kvm

Produksjonshall/lager:

Støpehall 852 m²

Tilbygg 1: 105 m²

Tilbygg 2: 90 m²

Sum bygning 1 047 m²

Personalrom - Tilbygg:

1. etasje 59 m²

2. etasje 59 m²

Sum bygning 118 m²

Brakkerigg: 120 m²

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner på utleie. Nåværende leietaker er Predator Boats AS. Leiekontrakt er p.t. ikke fremlagt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming (frittstående ovner). Oljefyrt varmluftsanlegg er ikke i bruk. Oljetanken er fjernet.

Adkomst

Adkomsten er via relativ smal, kommunal vei.

Regulering

Eiendommen er regulert til industriformål i reguleringsplan for Gjerstad industriområde vedtatt i Tromøy kommunestyre 5. oktober 1987. Se plankart og reguleringsbestemmelser i prospektet.

Diverse

Eiendommen er p.t utleid til Predator Boats AS. Leiekontrakt er ikke fremlagt. Enkelte bilder fra støpehallene er utelatt av bedriftshensyn etter ønske fra leietaker. Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte takst og matrikkelbrev. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.